Annonser
Galåvolden Mydland Holm Gård Kveldemølle

Gjesteskribenten: Tor Erik Engebretsen

I hvert Nyhetsbrev vil vi ha en gjesteskribent, som enten er en av Salgslagets samarbeidspartnere eller en annen person som står lokal mat og drikke eller Salgslaget nær.

Gjesteskribent Tor Erik Engebretsen er en viktig mann når han som direktør i Dagligvaretilsynet skal jobbe for å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen. Dette gjelder ikke bare de store leverandørene, men også de som produserer lokal mat og drikke. Det er de samme lover og regler for store og små, så ta deg tid til å lese det Engebretsen skriver om hvordan både loven og tilsynet skal fungere.

Tor Erik Engebretsen, direktør i Dagligvaretilsynet. Foto: Medietilsynet.

I januar 2021 fikk Norge en ny lov «Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden» og i februar ble jeg utnevnt av Næringsdepartementet som direktør for det nyopprettede Dagligvaretilsynet som har ansvaret for denne loven.

Lovens formål er å bidra til å redusere konfliktnivået i dagligvarebransjen. Fra min tidligere erfaring i denne bransjen visste jeg at det i hvert fall før kunne gå nok så hardt for seg når dagligvarekjeder og leverandører forhandlet. Forhåpentlig er det mer sivilisert i dag, men det spriker allikevel mye på hvordan ulike aktører i bransjen beskriver situasjonen nå. Noen hevder at det kan være litt smårusk i maskineriet, mens andre mener bransjen fortsatt er preget av en fryktkultur.

Jeg ønsker å dokumentere hva som er den faktiske situasjonen, slik at Dagligvaretilsynet kan gjøre en best mulig målrettet og faktabasert jobb fremover. Vi skal derfor gjennomføre en undersøkelse der vi skal invitere aktørene til å beskrive sin oppfatning av situasjonen. Den første delen i form av dybdeintervjuer er allerede avsluttet og vi er nå i gang med å utforme den kvantitative og representative delen av undersøkelsen. Denne skal gjennomføres i høst. Her vil både små og store aktører fra leverandører og detaljister bli invitert til å delta. Dersom vi lykkes, håper vi at dette kan danne grunnlaget for et årlig barometer for samarbeidsklimaet i bransjen fremover. Vårt søstertilsyn i England «Grocery Code Adjudicator» har med hell gjennomført noe tilsvarende i flere år.

Er av formålene med den nye loven er også at den skal bidra til mere effektive forhandlinger der partene er mest mulig forberedt. Dersom man legger til grunn at konkurransen mellom dagligvarekjedene fungerer som den skal, vil dette i sin tur komme forbrukere til gode gjennom bedre utvalg og lavere priser. Når det gjelder et bedre sortiment, spiller lokalmatleverandørene en viktig rolle. Her har det også vært en positiv utvikling i de senere årene. Alle de store kjedene har nå egne ansatte som er ansvarlig for kjedens satsing på lokalmat. Selv om det finnes ulike måter å definere lokalmat på og forskjellige statistikker, tyder alt på at det er en betydelig økning i lokalmatkategorien både for dagligvare og horecamarkedene. Dette er svært gledelig.

Selv om loven skal medvirke til at forhandlinger skal bli mer effektive, betyr ikke dette at de nødvendigvis blir enklere. En lokalmatleverandør vil ikke alltid lykkes med å få sine produkter inn i et sortiment enten det er snakk om kun noen enkeltstående butikker eller en mer omfattende avtale med en kjede. Dagligvaretilsynet vil heller ikke gå inn i selve forhandlingene, men vi vil kunne spille en viktig rolle dersom noen av bestemmelsene i loven brytes.

Loven omhandler tema som for eksempel:

§4 – krav på å legge fram opplysninger som er av betydning for den andre parten
§5 – beskyttelse av partenes investeringer
§6 – skriftlighet og klarhet
§7 – ansvar for å regulere svinn og kunderelasjoner
§8 – delisting og oppsigelse
§9 – vern mot etterligninger, og til sist
§10 – trusler.

Det er ikke alle disse bestemmelsene som nødvendigvis er like klare og entydige. Vi er derfor avhengig av aktørene enten de er små eller store setter seg grundig inn i loven og tar direkte kontakt med oss dersom man mener at en aktør kan ha brutt loven. En uformell henvendelse på telefon er ofte et greit sted å begynne. Dagligvaretilsynet er helt avhengig av at aktørene har tillit til oss. Vi vil derfor ikke ta opp en sak videre dersom en part ikke ønsker at vi vi skal gjøre dette, eller dersom det ikke er mulig uten å oppgi kilden. Dette er også regulert i §13 om taushetsplikt og beskyttelse av kilder. Det er også viktig å huske på at loven stiller som et klart krav at alle avtaler skal være skriftlige. Her har det nok vært nokså varierende praksis tidligere, men vi tror dette er noe som er til fordel for begge parter.

Dagligvaretilsynet skal først og fremst drive veiledning og informasjonsarbeid overfor aktørene i dagligvaremarkedet. Om dette ikke fører frem kan sterkere virkemidler, som overtredelsesgebyr, tas i bruk. Det er viktig å være klar over at loven heller ikke gjelder i enhver sammenheng. Loven gjelder for forhandlinger og avtaler om leveranser av dagligvarer som er ment for videresalg til forbrukere gjennom «utsalgssteder som har salg av dagligvarer som en vesentlig del av sin virksomhet». I tillegg gjelder den for salg til storhusholdning gjennom en aktør som også leverer dagligvarer til dagligvarebutikker. Det betyr at noen aktører på storhusholdning ikke er omfattet. Det er heller ikke alltid helt klar hva som er definert som dagligvarer eller en dagligvarebutikk, men i de fleste tilfeller er i praksis dette ikke noe stort problem. Loven gjelder ikke salg til forbrukere og heller ikke forhandlinger og avtaler mellom primærprodusenter og industriaktører. Her skiller den norske loven seg noe fra tilsvarende lover om god handelsskikk i andre land.

Dagligvaretilsynet har allerede mottatt flere henvendelser om relevante problemstillinger, men vi har ennå ikke hatt en formell sak. Det er heller ikke antall saker som er det primære for oss. Vi vil heller bidra til at loven følges og et bedre samarbeidsklima. Etter hvert ønsker vi også å utvikle verktøy som både retningslinjer, avtalemaler og lignende i samarbeid med bransjen. Også her vil en god dialog være avgjørende.

Til sist vil jeg oppfordre alle leserne av Salgslagets nyhetsbrev til å sette seg inn i loven og ikke nøl med å kontakte oss dersom det er noe du ønsker å diskutere eller spørre om. Loven er kun på litt over fire sider, så på en litt overskyet dag i ferien er dette anbefalt lesing. Husk at loven gjelder for så vel store som små aktører. Dagligvaretilsynet er tilgJengelige i hele sommer, så det er bare å ta kontakt! Se info på dagligvaretilsynet.no

Tor Erik Engebretsen, Direktør Dagligvaretilsynet

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Nyhetsbrevet LokalMatnyttig

Få med deg bransjenyheter, nytt om kursene og annen aktuell informasjon fra Salgslaget AS. Du kan når som helst avslutte abonnementet dersom du ønsker det.

Meld deg på nyhetsbrevet